Raporty bieżące EBI

2018-11-14 25/2018 Raport miesięczny - za październik 2018 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

2018-10-14 23/2018 Raport miesięczny - za wrzesień 2018 rok

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do 
publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. 
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2018-09-25 21/2018 Uchwała KDPW w sprawie wymiany akcji

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu, informuje że w dniu 24 września 2018 roku, Zarząd KDPW S.A. podjął uchwałę nr 573/2018 w sprawie wymiany (podziału) akcji emitenta.

Załącznik: Uchwała Zarządu KDPW

Podstawa prawna: Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Załącznik nr 2 paragraf 98 punkt 3

2018-09-14 20/2018 Raport miesięczny - za sierpień 2018 roku Neptis Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

2018-09-07 19/2018 Zarejestrowanie przez KRS tekstu jednolitego Statutu spółki.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje że w dniu 07 września 2018 roku, powziął informację o zarejestrowaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy tekstu jednolitego statutu spółki. Tekst jednolity statutu został sporządzony w związku z dokonaniem splitu akcji Emitenta.

2018-08-14 18/2018 Raport miesięczny - za lipiec 2018 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

2018-08-13 16/2018 Korekta raportu z dnia 28.06.2018 roku, 13/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018 roku

Emitent przekazuje do wiadomości korektę uchwały nr 6 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 28.06.2018 roku dotyczącej przeznaczenia wypracowanego zysku netto. W wyniku omyłki pisarskiej w uchwale została zaprotokołowana nieprawidłowa kwota wypracowanego zysku netto w wysokości 855 702,15 zł zamiast prawidłowej kwoty w wysokości 885 702,15 zł. Stosowny akt notarialny prezentujący dokonaną korektę stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna Par. 4 ust. 2 pkt 7 Załacznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

2018-07-13 15/2018 Raport miesięczny - za czerwiec 2018 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

2018-06-28 14/2018 Jednolity tekst Statutu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje sporządzony przez Radę Nadzorczą jednolity tekst statutu Neptis S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Załącznik nr 3, paragraf 4 punkt 2 pp2 lit „b”

2018-06-28 13/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Treść uchwał stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Strony