Raporty bieżące ESPI

2014-06-30 4/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które podjęło uchwały w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 26-06-2014 roku.

1. Adam Tychmanowicz posiada 124 379 akcji, z których przysługują 223 882 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 31,56%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 31,56%.

2. Filip Kolendo posiada 124 379 akcji, z których przysługują 223 882 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 31,56%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 31,56%.

3. Tadeusz Sudoł posiada 44 793 akcji, z których przysługują 44 793 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 6,31%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 6,31%.

Zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 100% kapitału w liczbie 500 000 akcji, z których przysługują 709 482 głosy.

2014-06-06 2/2014 Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w terminie zgodnym z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą sprawy określone w art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

2014-04-08 1/2014 Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 8.04.2014r. Komisja Nadzoru Finansowego przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

W związku z powyższym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem ESPI, w zakresie dotyczącym spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Strony